Ferie zimowe

Regulamin Półkolonii letnich

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.30 do godz.16.00.
 2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.
 4. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
  - spokojnego wypoczynku
  - uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu
  - korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii
  - wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu
 5. Uczestnicy mają obowiązek:
  - bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców
  - przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
  - brać udział w realizacji programu półkolonii
  - zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość
  - szanować mienie, pomoce dydaktyczne (Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie)
  - kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków
  - przestrzegać zasad poruszania się po drogach
  - uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe
 6. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału wpółkoloniach (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie).
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania organizacji półkolonii w przypadku:
  - niewystarczającej liczby uczestników
  - sytuacji niezależnych od organizatorów, działań siły wyższej np. braku dostawy energii elektrycznej
 8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.
 9. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:
  - dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników,
  - dokonać wpłaty pozostałej części kwoty za turnus najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem. Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu.
  - zgłosić rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku zaliczka nie zostanie zwrócona.

Dane do przelewu: ABS Bank Spółdzielczy Andrychów 60 8110 1023 2003 0304 0657 0004
Tytułem: Półkolonie letnie, imię i nazwisko dziecka, wybrany turnus.
Zaliczka: Płatna do 7 dni od pisemnej rezerwacji.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII ZAWIERAJĄCY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UWZGLĘDNIAJĄCE STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

 § 1 

ZASADY OGÓLNE 

 1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 6-12 lat
 2. Rodzic/prawny opiekun  jest zobowiązany jest zobowiązany do przedłożenia organizatorowi karty kwalifikacyjnej uczestnika turnusu, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
 3. Rodzic/prawny opiekun wyraża pisemną zgodę na udział dziecka w półkolonii, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu – załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia dziecka – oddzielne na każdy dzień pobytu dziecka na półkolonii – załącznik nr 2 do regulaminu
 5. Rodzic/prawny opiekun każdorazowo wyraża zgodę na udział dziecka w wycieczkach,imprezach, wyjściach na basen, do kina, itp. - załącznik nr 3 do regulaminu.
 6. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika turnusu wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 7. Wraz z kartą kwalifikacyjną uczestnika turnusu rodzic opiekun przedkłada kopię karty szczepień dziecka.
 8. Rodzic prawny opiekun przedkłada oświadczenie o wyrażeniu zgody na wezwanie przez organizatora karetki pogotowia ratunkowego w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka - załącznik nr 4 do regulaminu.

 § 2

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Informację o zasadach ochrony i przetwarzaniu danych osobowych, przekazywanych na potrzeby organizacji półkolonii określa załącznik nr 5 regulaminu.
 2. Rodzic/ prawny opiekun podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o ochronie danych osobowych – załącznik nr 6 do regulaminu.

§ 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

 1. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 4. Rodzic/prawny opiekun obowiązany jest  zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na półkoloniach.
 5. Uczestnicy półkolonii  muszą być zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Uczestnik półkolonii  nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku – załącznik nr 7 do regulaminu.
 7. Uczestnicy półkolonii są przygotowani przez rodziców ( szkolenie dzieci przeprowadzone będzie również przez personel Park Family Fun przed rozpoczęciem zajęć w 1 dzień turnusu) do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa, związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Należy przestrzec uczestników wypoczynku przed dotykaniem dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, dbanie o odporność, kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie).
 8. Osoby zatrudnione podczas wypoczynku będą wyposażone w indywidualne środki ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili.
 9. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic.
 10. Opiekun grupy półkolonijnej lub inna osoba wyznaczona przez organizatora dokonuje pomiaru temperatury uczestnikom wypoczynku.
 11. Osoba wyznaczona przez organizatora dokonuje pomiaru temperatury personelu półkolonii.
 12. Osoby, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała nie mogą podjąć pracy a uczestnika półkolonii niezwłocznie odbiera rodzic/prawny opiekun, do tego momentu uczestnik półkolonii pozostaje w izolacji od pozostałych członków grupy.

§ 4 

WYŻYWIENIE 

 1. Wyżywienie będzie odbywać się poza salą zabaw dla dzieci w miejscu, w którym stosowane są wytyczne dla gastronomii. ( BISTRO CASTEL) Docelowo obiady będą podawane na zewnątrz restauracji ( chyba, że warunki atmosferyczne na to nie pozwolą) w wyznaczonych specjalnie dla naszej grupy półkolonijnej miejscach.
 2. Drugie śniadanie i podwieczorek będzie w formie gotowych produktów, podawane w opakowaniach jednorazowych oraz przy użyciu sztućców jednorazowych. 

§ 5 

TRANSPORT UCZESTNIKÓW 

 1. Dojazd w miejsca objęte programem odbywać się będzie w formie transportu zorganizowanego lub wycieczek pieszych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach.
 2. Ewentualny postój w trakcie transportu odbędzie się w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.
 3. Zbiórka przed wyjazdem będzie zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. 

§ 6 

INNE POSTANOWIENIA 

 1. Organizator zapewnia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości.
 2. Organizator stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
 3. Organizator dba o przestrzeganie wytycznych GIS dla funkcjonowania sali zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. 

 § 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Załącznik niniejszego regulaminu stanowi regulamin Parku Family Fun.
 2. Dla obszarów nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się akty prawne wyższego rzędu, w szczególności: mające zastosowanie w okresie stanu epidemicznego na terenie Polski, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu,
 4. Rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje  treść regulaminu – załącznik nr 8 do regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej organizatora.

Data sporządzenia 03 czerwca 2020 r.

Poszukaj na stronie

Półkolonie 2024

Nasza kolorowanka

Wejściówka za fotkę

Parkowe codzienności.

Nie zapomnieliśmy o:

Darmowy internet Bezpłatnym internecie, dzięki któremu pozostaniecie w kontakcie ze światem i swobodnie sprawdzicie co potrzebujecie.
 
Parking Dużym, bezpłatnym parkingu, bo mimo, że nasza lokalizacja sprzyja spacerom, to gości mamy również z daleka.
 
Aromatyczna kawa Kawie i herbacie oraz smacznych przekąskach, bo gdy dzieci się bawią, dobrze zregenerować nie tylko umysł.